Garantievoorwaarden


Waarom wilt u Garantievoorwaarden.

Volgens de Europese richtlijn Koop en Garantie moet een aanbieder verkochte goederen herstellen, vervangen of geheel of gedeeltelijk de aankoopprijs terugbetalen, als ze defect blijken te zijn of niet blijken te werken zoals in de advertentie voorgesteld.  De koper heeft volgens deze EU regels gedurende twee jaar recht op Garantie.
Als een product of dienst online of buiten een bedrijf verkocht is (telefonisch, via mail of verkoop aan de deur), dan heeft de koper het recht om binnen 14 dagen zijn bestelling zonder opgaaf van reden ongedaan te maken.   Bij het omzetten van deze Europese Richtlijn naar Nederlands recht is de twee jaren termijn voor garantie niet overgenomen. In de Nederlandse wet staat dat het verkochte product deugdelijk moet zijn. Afhankelijk van de aard van het product kan dan de garantietermijn dan langer dan twee jaar zijn.
De koper moet volgens de wet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om met succes een beroep op  garantie te kunnen doen.
U als verkoper of producent doet er van uw kant goed aan om uw producten of diensten onder garantievoorwaarden aan te bieden. Het geeft de klant vertrouwen en inzicht in wat hij kan en mag verwachten, en reduceert zijn risicogevoel bij aanschaf van uw product .
Hij ziet dat u voor 100% achter zijn aankoop staat.  Het geeft anderzijds de grenzen van uw verplichtingen als verkoper of producent aan.
 Het geven van garantie is een uitstekend middel om U te onderscheiden van concurrenten.
Ook in de business to business markt leveren correcte garantiebepalingen veel goodwill op.
Tenslotte is in de dienstverlenende sector het verlenen van een service garantie in opmars, als middel om positief aan het bedrijfsimago bij te dragen.
Als u verkoopt maar niet zelf produceert zult u uw garantievoorwaarden zo veel mogelijk wensen af te stemmen op de rugdekking die uw leverancier of fabrikant u biedt.

 Hoe komt u aan Garantievoorwaarden

Het is van belang om het maken van garantievoorwaarden goed voor te bereiden
Om u bij dat proces met vakkkennis te ontzorgen hebben wij een uniek stappenplan ontwikkeld, waarmee wij graag samen met u voor uw producten of diensten brancheconforme garantievoorwaarden op maat maken.