Privacyverklaring


 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  1. Privacy?
   1. Manualise neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u
    gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf
    aan ons verstrekt.
   2. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een
    zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
   3.  In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Manualise in deze een zogenaamde verantwoordelijke.
 2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  1. Of you as a website visitor
   1. Voor- en achternaam
   2. E-mailadres
   3. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
   4. Locatiegegevens
   5. Gegevens over uw activiteiten op onze website
   6. IP-adres
   7. Internetbrowser en apparaat type
 3. BIJZONDERE EN/OF GEV OELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  1. Minderjarigen
   1. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
    websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Manualise kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
    Rotterdamseweg 183C 2629 HD Delft
    T +31 (0)15 800 0299 www.manualise.com
    KvK 65524500
    BTW NL856147163B01
    IBAN NL83RABO0313507023 BIC RABONL2U
  2. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
   1. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming
    persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@manualise.com. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.
 4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
  1. Manualise verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
   1. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
   2. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot
    slot;
   3. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze
    af te stemmen op uw voorkeuren.
  2. Hoelang we gegevens bewaren
   1. Manualise zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de
    doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@manualise.com.
 5. DELEN MET ANDEREN
  1. Geen verkoop!
   1. Manualise verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als
    dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
    wettelijke verplichting.
   2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
    verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Manualise blijft verwerkingsverantwoordelijk.
    B. WhatsApp
   3. Manualise gebruikt WhatsApp om met de klant te communiceren, zij verwerken
    (persoons)gegevens in onze opdracht. WhatsApp zorgt voor beveiliging van deze gegevens door gebruik te maken van SSL-encryptie.
 6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  1. Uw rechten
   1. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of
    verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
   2. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Manualise hebben,
    stuur dan een verzoek naar info@manualise.com.
   3. We willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen
    wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
   4. Manualise zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 7. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL-ENCRYPTIE
  1. SSL
   1. Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Manualise veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
  2. Hoe herkent u de beveiliging?
   1. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.
 8. BEVEILIGING EN VERSIE
  1. Wij nemen het echt serieus
   1. Manualise neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@manualise.com.
  2. Versie
   1. De huidige versie is 1.1. d.d. 16/05/18.